Konkurs

kac, alcovit, na kaca, alka-seltzer, objawy kaca, coś na kaca, sposób na kaca, 2kc, 2KC extreme, 2KC drink jak zwalczać kaca, środek na kaca, co na kaca, kwas bursztynowy, kwas fumarowy, blog

REGULAMIN KONKURSU

 „Halloween z 2KC” 

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Halloween z 2KC” (zwanego w Regulaminie „Konkursem”)są Zakłady Farmaceutyczne „COLFARM” Spółka akcyjna z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wojska Polskiego 3 wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000142836, której nadany został numer NIP: 9462370919 oraz REGON: 432534572 (zwany w Regulaminie „Organizatorem”).

 

2. Moderatorem Konkursu jest Pan Dariusz Szpak – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą przy ul. Gościnnej 44a, 43-300 Bielsko – Biała pod nazwą „Agencja OX Media Dariusz Szpak”, wpisaną do CEIDG, któremu nadany został numer NIP: 547-200-76-21, REGON: 241368526 (zwany w Regulaminie „Agencją”).

 

3. Konkurs jest organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego w Regulaminie „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem:https://www.facebook.com/2KCPolska/(zwanym w Regulaminie „Stroną Konkursową”).

 

4. Niniejszy Regulamin (zwany w Regulaminie „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, o których mowa w § 2 i jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników.

 

5. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook.

 

§ 2.

Uczestnictwo w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, tj. takie, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, mają miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz są zarejestrowanymi użytkownikami Serwisu Facebook (zwane w Regulaminie „Uczestnikiem/Uczestnikami”).
 2. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

 

 1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

1)    pracownicy Organizatora oraz Agencji

2)    osoby wchodzące w skład Komisji, o której mowa w § 4

3)    członkowie najbliższych rodzin osób wskazanych w pkt 1) i 2), przez które rozumie się:

a)    małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo

b)   powinowatych

c)     osobę pozostającą z osobami, o których mowa w lit. a) i b) w stosunku  przysposobienia oraz jej małżonka

 

§ 3.

Zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. Udział w Konkursie nie jest uzależniony od nabycia lub posiadania towarów i usług sygnowanych znakiem towarowym Organizatora lub Agencji i przez nich sprzedawanych.

 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 31 października 2017 r. o godz. 17. i kończy się w dniu 31 października 2017 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia dokonane po godzinie 23:59  w dniu 31 października 2017 roku nie będą brane pod uwagę przez Komisję.

 

 1. Konkurs polega na umieszczeniu przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu komentarza (zwanego w Regulaminie „Komentarzem”) pod wpisem konkursowym zamieszczonym przez Agencję na Stronie Konkursowej, w którym Uczestnik przedstawi przy pomocy dowolnych środków wyrazu pomysł/pomysły na przebranie halloween’owe. Komentarz może mieć dowolną długość.

 

 1. Osoby, które chcą przystąpić do Konkursu zobowiązane są do wykonania następujących czynności:

1)    dołączenia do grona osób, które lubią Stronę Konkursową, poprzez uaktywnienie (kliknięcie) odnoszącej się do niej opcji „Lubię to”.

2)    umieszczenia w okresie trwania Konkursu Komentarza.

 

 1. Każdy Uczestnik może zamieścić nieograniczoną liczbę Komentarzy.

 

 1. Uczestnik ma możliwość edycji zamieszczonego Komentarza (zgodnie z ogólnie dostępną funkcjonalnością Serwisu Facebook). W tym wypadku pod uwagę przy wyłanianiu Zwycięzców będzie brana ostatnia wersja edytowanego Komentarza, wedle stanu na datę zakończenia Konkursu.
 2. Komentarz nie może zawierać treści zabronionych przepisami prawa, jak również naruszać praw osób trzecich oraz godzić w dobre obyczaje.

 

 1. Uczestnik oświadcza, iż Komentarz umieszczony przez niego w ramach Konkursu, nie narusza praw osób trzecich, w tym przede wszystkim praw autorskich.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że umieszczając Komentarz, który stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji do korzystania z niego w dowolny sposób w ramach wszelkiego rodzaju działań reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na następujących polach eksploatacji:

1)         utrwalanie i zwielokrotnianie – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy takiego utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu cyfrowego

2)         rozpowszechnianie takiego utworu przy pomocy dowolnej techniki, w tym poprzez jego odtwarzanie, wyświetlanie oraz udostępnienie w taki sposób, aby  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu, a także w razie uzyskania przez niego statusu Zwycięzcy - wyraża zgodę na użycie nazwy użytkownika wykorzystywanej przez niego w Serwisie Facebook celem wskazania go, jako osoby uprawnionej do Nagrody, o której mowa w § 5 Regulaminu. W przypadku, gdy Komentarz obejmuje także wizerunek Uczestnika, przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie tego wizerunku przez Organizatora w sytuacji, gdy Komentarz ten zapewni Uczestnikowi status Zwycięzcy. Na warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę, aby Organizator używał wizerunku Uczestnika w dowolnej formie/postaci w informacjach o Konkursie oraz w okresie 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu w ramach działań reklamujących produkty oznaczone marką 2KC. 

 

 1. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie Komentarzy wraz z informacją o ich autorstwie (nazwa użytkownika w Serwisie Facebook) na Stronie Konkursowej oraz na stronie WWW.2kc.pl.

 

 1. Zwycięzcami Konkursu (zwanymi w Regulaminie „Zwycięzcami”) będzie 5 (pięć) osób, których Komentarze uzyskają największą liczbę polubień (tzw. like’ów) w Serwisie Facebook, udzielonych zgodnie z zasadami panującymi w Serwisie Facebook. Wszelkie naruszenia tych zasad będą podstawą do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie. W przypadku, gdy dwa lub więcej Komentarzy uzyska tą samą liczbę polubień decyduje data (tj. zamieszczenia Komentarza – Zwycięzcą jest wówczas ten Uczestnik, którego Komentarz został umieszczony najwcześniej.

 

 

§ 4. 

Nadzór nad przebiegiem Konkursu

 

 1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa składająca się z 2 przedstawicieli Organizatora oraz 2 przedstawicieli Agencji (zwana w Regulaminie „Komisją”).

 

 1. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji Komentarzy oraz wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub Regulaminem Serwisu Facebook, a w szczególności Uczestników, którzy:

1)    nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie

2)    podejmują działania z wykorzystaniem profilu utworzonego niezgodnie z Regulaminem Serwisu Facebook

3)    tworzą fikcyjne profile w Serwisie Facebook

4)    posługują się botami lub innego rodzaju programami automatyzującymi udział w konkursie

5)    których Komentarze zawierają treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

 

 1. Komisja zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Uczestników, którzy w ramach Komentarzy reklamować będą inne marki, które w przekonaniu Organizatora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

 

§ 5.

Nagrody w Konkursie

 

 1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.
 2. Zwycięzcy otrzymują równorzędne Nagrody, z których każda obejmuje 10 opakowań produktu 2KC o łącznej wartości wynoszącej 80 PLN.

 

 1. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

 

 1. Komisja ogłosi listę Zwycięzców w dniu 10 listopada 2017 roku o godzinie 12 poprzez jej opublikowanie
  w Serwisie Facebook (poprzez umieszczenie wpisu pod wpisem konkursowym) oraz na stronie WWW.2kc.pl (w zakładce „„https://www.2kc.pl/aktualnosci”).”). Komisja przekaże także Zwycięzcom informację o wynikach Konkursu poprzez przesłanie do nich wiadomości wewnętrznej w ramach Serwisu Facebook.
 1. Zwycięzcy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi (na adres email: marketing@colfarm.pl) w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu:

1)         swoich następujących danych: imię (imiona), nazwisko oraz adres do korespondencji, pod który mają zostać wysłane Nagrody, poprzez wysłanie ich w treści wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook. Niepodanie danych osobowych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu,

 

 1. Za przekazanie Nagród Zwycięzcom odpowiada Organizator. Nagrody zostaną przesłane Zwycięzcom w ciągu 7 dni od przekazania Agencji informacji, o których mowa w ust. 5. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 5 pkt 1, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zwycięzcę na posłużenie się nimi przez Organizatora przy dostarczaniu Nagrody.

 

 1. Nieodebranie Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności podanie błędnych danych adresowych do korespondencji, skutkować będzie utratą prawa do Nagrody.

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi, którego Komentarz uzyskał kolejną największą liczbę polubień w Serwisie Facebook.

 

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do Nagrody osobie trzeciej.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora w związku z Konkursem.

 

 

§ 6.

Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe Uczestników, o których mowa § 5 ust 5 Regulaminu będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (zwaną w Regulaminie „Ustawą o ochronie danych osobowych”).

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, w rozumieniu art. 7 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, jest Organizator.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją
  i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wyłonieniem Zwycięzców, wydaniem im Nagród oraz zgłoszeniem i rozpatrzeniem reklamacji.

 

 1. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, wyłonienia Zwycięzców i odbioru Nagród. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że niepodanie odpowiednich danych osobowych lub podanie danych nieprawdziwych, niepełnych lub niedokładnych może uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie lub uzyskanie Nagrody i potwierdza, poprzez dokonanie Zgłoszenia, że nie będzie podnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

 

 1. Zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania i ochrony danych dostępne w Serwisie Facebook dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

 

§ 7.

Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej i przesyłane mailem na adres marketing@colfarm.pl lub listem poleconym z wyraźną datą nadania – datą stempla pocztowego na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs: Halloween z 2KC” w terminie nie później niż do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decydująca w tym przypadku jest data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

 

 1. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, albo nieodebrania przesyłki zawierającej rozstrzygnięcie reklamacji , przesyłkę tą uznaje się za dostarczoną odpowiednio w ostatnim dniu odmowy jej przyjęcia albo upływu ostatniego dnia okresu jej awizowania.

 

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja, której decyzja jest wiążąca i ostateczna.

 

§  8.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.2kc.pl oraz w siedzibie Organizatora. Dodatkowo link do Regulaminu podany zostanie we wpisie konkursowym umieszczonym na Stronie Konkursowej.

 

 1. Oprócz Regulaminu, relację pomiędzy Organizatorem, Uczestnikiem a Serwisem Facebook określają: Regulamin Serwisu Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms oraz „Zasady wykorzystania danych” Serwisu Facebook dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej, trudności w dostępie do Strony Konkursowej, które mogą być wywołane działaniami lub zaniechaniami Uczestnika lub podmiotów, którymi się on posługuje lub z których usług korzysta, w szczególności jego dostawców Internetu.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Inne porady
Konkurs

Halloween z 2KC

 

Jak zdobyć nasze produkty 2KC, weź udział w naszym konkursie.

1. polub 2KC na facebook

2. wrzuć zdjęcie swojego stroju na halloween i uzyskaj jak najwięcej lajków.

 

czytaj całość »
Wyniki konkursu Halloween!

Uwaga mamy wyniki konkursu Halloween!

Największego stracha napędzili nam:

Wojciech Łyszkowski
Anna Jarosiewicz
i Alicja Weronika Ołdak.
Gratulujemy!

Zdjęcia możecie zobaczyć na naszym profilu 2KC

www.facebook.com/2KC.Polska

2KC minikonkurs

"Minikonkurs 2KC"

Zgarnij 10 opakowań produktu 2KC - wystarczy, że 19.11.2017 od godz. 12.00

- dołączysz do grona 2KC na Facebook

- polubisz post konkursowy

- i przedstawisz pomysł na najlepszy drink jaki piłeś/łaś :) 

czytaj całość »
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl